dì zǐ guī 弟 子 规 zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn 弟 子 规 圣 人 训 shǒu xiào tì 首 孝 悌 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì 泛 爱 众 fù mǔ hū 次 谨 信 zé xué wén 而 亲 仁 有 余 力 rù zé xiào 【入则孝】 则 学 文 yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn 父 母 呼 应 勿 缓 fù mǔ jiào xū jìng tīng 父 母 教 cì jǐn xìn 须 敬 听 父 母 命 fù mǔ zé 行 勿 懒 xū shùn chéng 父 母 责 须 顺 承 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng 冬 则 温 chū bì gào 出 必 告 夏 则 凊 fǎn bì miàn 反 必 面 晨 则 省 jū yǒu cháng yè wú biàn 居 有 常 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi 事 虽 小 勿 擅 为 昏 则 定 苟 擅 为 业 无 变 zǐ dào kuī 子 道 亏 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng 物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 1 亲 心 伤 qīn suǒ hào lì wèi jù 亲 所 好 qīn suǒ wù 力 为 具 亲 所 恶 shēn yǒu shāng yí qīn yōu 身 有 伤 qīn ài wǒ 贻 亲 忧 xiào hé nán qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng 亲 有 过 谏 使 更 谏 不 入 qīn yǒu jí 悦 复 谏 dé yǒu shāng yí qīn xiū qīn zēng wǒ 孝 何 难 yuè fù jiàn 谨 为 去 德 有 伤 亲 爱 我 jiàn bú rù jǐn wèi qù 贻 亲 羞 xiào fāng xián 亲 憎 我 yí wú sè 孝 方 贤 róu wú shēng 怡 吾 色 hào qì suí tà wú yuàn 号 泣 随 yào xiān cháng zhòu yè shì 亲 有 疾 药 先 尝 昼 夜 侍 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn 丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě 柔 吾 声 挞 无 怨 bù lí chuáng 不 离 床 jiǔ ròu jué 酒 肉 绝 rú shì shēng 丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者 chū zé tì 【出 则 弟】 如 事 生 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn 财 物 轻 huò yǐn shí 怨 何 生 言 语 忍 孝 在 中 fèn zì mǐn 忿 自 泯 huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 2 或 饮 食 或 坐 走 zhǎng hū rén jí dài jiào 长 呼 人 即 代 叫 长 者 先 rén bù zài 幼 者 后 jǐ jí dào 人 不 在 已 即 到 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng 称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 路 遇 长 qí xià mǎ 骑 下 马 zhǎng zhě lì 长 者 立 疾 趋 揖 长 无 言 chéng xià jū guò yóu dài 乘 下 车 jìn bì qū 进 必 趋 shì zhū fù 事 诸 父 百 步 余 yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 幼 勿 坐 长 者 坐 声 要 低 tuì bì chí rú shì fù 低 不 闻 wèn qǐ duì 退 必 迟 命 乃 坐 dī bù wén què fēi yí 却 非 宜 shì wù yí 问 起 对 视 勿 移 shì zhū xiōng rú shì xiōng 如 事 父 事 诸 兄 jǐn 【谨】 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì 朝 起 早 bǎi bù yú 过 犹 待 zūn zhǎng qián shēng yào dī 尊 长 前 退 恭 立 夜 眠 迟 如 事 兄 xī cǐ shí 老 易 至 惜 此 时 chén bì guan jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu 3 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 guān bì zhèng niǔ bì jié 冠 必 正 wà yǔ lǚ 纽 必 结 zhì wū huì 勿 乱 顿 bú guì huá shàng xún fèn 衣 贵 洁 不 贵 华 duì yǐn shí wù jiǎn zé 对 饮 食 俱 紧 切 wù luàn dùn 有 定 位 yī guì jié jù jǐn qiè 袜 与 履 zhì guān fú yǒu ding wèi 置 冠 服 辄 净 手 xià chèn jiā 上 循 分 shí shì kě 勿 拣 择 下 称 家 wù guò zé 食 适 可 nián fāng shào wù yǐn jiǔ 致 污 秽 yǐn jiǔ zuì 勿 过 则 zuì wéi chǒu 年 方 少 勿 饮 酒 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng 步 从 容 立 端 正 wù jiàn yù 勿 践 阈 wù bǒ yǐ 饮 酒 醉 揖 深 圆 wù jī jù 勿 跛 倚 最 为 丑 拜 恭 敬 wù yáo bì 勿 箕 踞 勿 摇 髀 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng 缓 揭 帘 zhí xū qì 执 虚 器 勿 有 声 宽 转 弯 rú zhí yíng rù xū shì 如 执 盈 勿 触 棱 rú yǒu rén 入 虚 室 如 有 人 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè 事 勿 忙 勿 畏 难 忙 多 错 dòu nào chǎng jué wù jìn 斗 闹 场 绝 勿 近 xié pì shì 邪 僻 事 4 勿 轻 略 jué wù wèn 绝 勿 问 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng 将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng 人 问 谁 对 以 名 yòn grén wù xū míng qiú tǎng bù wèn 用 人 物 须 明 求 jiè rén wù 吾 与 我 不 分 明 jí wéi tōu 倘 不 问 jí shí huán 借 人 物 声 必 扬 hòu yǒu jí 即 为 偷 jiè bù nán 及 时 还 后 有 急 xìn 【信】 借 不 难 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡 出 言 信 为 先 huà shuō duō bù rú shǎo 话 说 多 不 如 少 jiān qiǎo yǔ huì wū cí 诈 与 妄 wéi qí shì wù nìng qiǎo 惟 其 是 shì jǐng qì 秽 污 词 市 井 气 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì 见 未 真 勿 轻 言 知 未 的 wù qīng nuò 事 非 宜 fán dào zì zhòng qiě shū 勿 轻 传 jìn tuì cuò 苟 轻 诺 wù jí jí 切 戒 之 wù qīng chuán gǒu qīng nuò 勿 轻 诺 勿 佞 巧 qiè jiè zhī 奸 巧 语 shì fēi yí 奚 可 焉 进 退 错 wù mó hū 凡 道 字 重 且 舒 勿 急 疾 勿 模 糊 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn 5 彼 说 长 此 说 短 jiàn rén shàn jí 见 人 善 即 思 齐 jiàn rén è 见 人 恶 wéi dé xué 唯 德 学 ruò yī fú 若 衣 服 wén guò nù 闻 过 怒 sī qí zòng qù yuǎn 即 内 省 wéi cái yì wú xīn fēi 纵 去 远 ruò yǐn shí 有 则 改 若 饮 食 wén yù lè 闻 过 欣 míng wéi cuò 无 心 非 名 为 错 guò néng gǎi guī yú wú 过 能 改 归 于 无 当 自 砺 wù shēng qī 不 如 人 sǔn yǒu lái 闻 誉 乐 无 加 警 dāng zì lì 不 如 人 bù rú rén 以 渐 跻 wú jiā jǐng bù rú rén 唯 才 艺 莫 闲 管 yǐ jiàn jī jí nèi xǐng yǒu zé gǎi w

doc文档 弟子规全文带拼音(完整版)

学习培训 > 小学 > 小学 > 文档预览
9 页 0 下载 46 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:如果当前文档出现乱码或未能正常浏览,请先下载原文档进行浏览。
弟子规全文带拼音(完整版) 第 1 页 弟子规全文带拼音(完整版) 第 2 页 弟子规全文带拼音(完整版) 第 3 页 弟子规全文带拼音(完整版) 第 4 页 弟子规全文带拼音(完整版) 第 5 页
下载文档到电脑,方便使用
还有 4 页可预览,继续阅读
本文档由 dc9403446gan2022-09-09 17:16:11上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
本站中文名是什么?( 答案:质量人文档 )
评分列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言